Polityka gwarancyjna
Kto jest objęty gwarancją?

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego konsumenta, który zakupił Moto Watch w stanie nowym w następujących autoryzowanych punktach sprzedaży, i nie podlega przeniesieniu:

 1. www.motowatch.com
 2. Zatwierdzony podmiot zewnętrzny sprzedający produkt, autoryzowany przez firmę eBuyNow i jej partnerów dystrybucyjnych/sprzedawców.
Ograniczona gwarancja na zegarek Moto Watch

Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych poniżej, Licencjobiorca MotoWatch, eBuyNow eCommerce Ltd, udziela gwarancji na NOWE produkty, że przez okres dwóch (2) lata (lub przez minimalny okres wymagany przez prawo) od daty zakupu przez pierwszego nabywcę detalicznego produktu, będą one wolne od wad materiałowych i produkcyjnych oraz będą zgodne z ich specyfikacją*.

Okres gwarancji na AKCESORIA wynosi jeden (2) lata od daty pierwotnego zakupu akcesoriów przez pierwszego nabywcę produktu będącego konsumentem.

eBuyNow udziela gwarancji pierwotnemu nabywcy na produkty marki Moto Watch PONOWNIE CERTYFIKOWANE przez lub w imieniu eBuyNow na okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu przez pierwszego nabywcę produktu.

Okres obowiązywania gwarancji po naprawie lub wymianie obejmuje pozostały okres pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu produktu konsumentowi, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Jeśli produkt nie działa prawidłowo:

 1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub poradnikiem szybkiego uruchomienia.
 2. Odwiedź naszą stronę internetową: www.motowatch.com/support
Co obejmuje niniejsza gwarancja?

Z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń i wyjątków, eBuyNow eCommerce Ltd gwarantuje, że ten produkt, certyfikowany produkt lub akcesoria sprzedawane do użytku z tym produktem zostały wyprodukowane w taki sposób, aby były wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania konsumenckiego przez okres przedstawiony poniżej. Niniejsza gwarancja stanowi wyłączną gwarancję dla użytkownika i nie może być przenoszona na inne osoby.

Wyłączenia:
 1. Normalne zużycie. Z powodu normalnego zużycia, regularna konserwacja, naprawa i wymiana części i podzespołów nie są objęte gwarancją.
 2. Baterie. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu spada poniżej 80% pojemności znamionowej oraz baterie, z których nastąpił wyciek.
 3. Nadużycie i niewłaściwe użycie. Wady lub uszkodzenia wynikające z:
  1. niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego przechowywania, niewłaściwego użycia lub nadużycia, wypadku lub zaniedbania, takich jak uszkodzenia fizyczne (np. pęknięcia i zadrapania) powierzchni produktu wynikające z niewłaściwego użytkowania;
  2. kontaktu z cieczą, wodą, deszczem, dużą wilgotnością lub silnym potem, piaskiem, brudem lub podobnymi substancjami, dużą temperaturą lub żywnością;
  3. wykorzystywania produktów lub akcesoriów do celów komercyjnych lub poddawania produktu lub któregokolwiek z akcesoriów nietypowemu użytkowaniu lub warunkom; lub
  4. innych działań, które nie wynikają z winy firmy eBuyNow lub jej autoryzowanego dystrybutora, nie są objęte gwarancją.
 4. Korzystanie z produktów i akcesoriów, które nie są marki eBuyNow. Wady lub uszkodzenia wynikające z używania produktów lub akcesoriów nieposiadających marki lub certyfikatu eBuyNow lub innych urządzeń peryferyjnych nie są objęte gwarancją.
 5. Nieautoryzowany serwis lub modyfikacje. Wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub jakichkolwiek modyfikacji przeprowadzonych przez kogoś innego niż eBuyNow lub autoryzowane centra serwisowe nie są objęte gwarancją.
 6. Produkty zmienione. Produkty lub akcesoria, w których
  1. numery seryjne lub znaczniki daty zostały usunięte, zmienione lub zatarte;
  2. zerwano plomby lub są ślady manipulacji;
  3. numery seryjne płytek są niewłaściwe; lub
  4. obudowy lub części są niezgodne z wymaganiami lub nie są oznaczone marką eBuyNow nie są objęte gwarancją.
 7. Usługi komunikacyjne. Wady, uszkodzenia lub awarie produktów lub akcesoriów wynikające z jakiejkolwiek usługi komunikacyjnej lub sygnału, który użytkownik może subskrybować lub używać z produktami lub akcesoriami, nie są objęte gwarancją.
 8. eBuyNow nie gwarantuje, że produkt będzie działał bez zakłóceń i błędów. Niniejsze ograniczone gwarancje na produkty nie obejmują oprogramowania zainstalowanego w jakimkolwiek produkcie ani powiązanych usług świadczonych przez eBuyNow.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty, które zostaną zgubione lub uszkodzone podczas transportu z powrotem do nas.
Wyjątki:
 1. Przedmioty kupione jako prezent muszą zostać zarejestrowane w celu otrzymania gwarancji przez odbiorcę prezentu. Odbiorca prezentu musi nadal spełniać wymagania gwarancyjne wymienione w sekcji „Jak skorzystać z serwisu gwarancyjnego?”.
Środki zaradcze

Jeśli Nabywca odkryje taką wadę, a eBuyNow otrzyma wniosek o autoryzację zwrotu w określonym okresie gwarancyjnym, to eBuyNow, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, albo (1) naprawi produkt bezpłatnie, używając nowych lub odnowionych części zamiennych, albo (2) wymieni produkt na nowy lub odnowiony. W przypadku wystąpienia takiej wady, jeśli przepisy prawne nie określają inaczej, są to jedyne i wyłączne środki zaradcze. Mogą obowiązywać opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

Jeśli zwrócony towar (produkt lub akcesorium) nie zostanie uznany za wadliwy, zostanie odesłany do klienta.

Niniejsze ograniczone gwarancje na produkty obowiązują tylko w jurysdykcjach, w których produkty są sprzedawane przez samą firmę eBuyNow lub przez jej autoryzowanego sprzedawcę lub agenta, i są ważne w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w takich jurysdykcjach.

Po wymianie każdy produkt będzie objęty gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, bądź przez dowolny dodatkowy okres, który może być wymagany przez obowiązujące prawo.

Dostępność punktów serwisowych/części zamiennych

Urządzenia i akcesoria marki Moto Watch zawierają złożone, zintegrowane komponenty, których naprawa, np. pęknięte ekrany lub wadliwe baterie, może nie być możliwa poza warunkami fabrycznymi eBuyNow, a punkty serwisowe lub części zamienne mogą być niedostępne dla danego produktu lub w danym regionie. W związku z tym towary przedstawione do naprawy mogą zostać zastąpione przez towary odnowione równoważnego typu, a nie naprawione. W przypadku, gdy możliwa jest naprawa, do naprawy towaru mogą zostać użyte części odnowione.

Naprawa lub wymiana towarów, na których można zapisywać dane wygenerowane przez użytkownika, może spowodować utratę tych danych. Konsument zobowiązany jest przenieść, utworzyć kopię zapasową lub usunąć wszystkie dane osobowe i inne dane z urządzenia przed wysłaniem go do eBuyNow i przyznaje, że eBuyNow nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę, wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek danych znajdujących się na urządzeniu.

Jak skorzystać z serwisu gwarancyjnego

W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego lub otrzymania informacji, należy skontaktować się z naszym Zespołem obsługi klienta za pośrednictwem czatu lub przesyłając wniosek. Trzeba przygotować następujące informacje:

 1. Produkt lub akcesorium;
 2. numer seryjny produktu;
 3. oryginał dowodu zakupu (paragon), który zawiera datę, miejsce i nazwę sprzedawcy produktu;
 4. rejestracja gwarancji na produkt;
 5. żadne z wymienionych wyłączeń gwarancji nie ma zastosowania do produktu;
 6. opis problemu na piśmie; i co najważniejsze;
 7. adres i numer telefonu Nabywcy.

Zespół wskaże kroki potrzebne do rozwiązania lub zidentyfikowania problemu. Czasami zespół poprosi o krótki film pokazujący zachowanie produktu. Bez możliwości wykonania przez zespół wszystkich niezbędnych kroków w ramach rozwiązywania problemów, zwrot w celu dalszej analizy nie zostanie przetworzony.

Analiza może potrwać do 10 dni roboczych. Gdy zespół techniczny zidentyfikuje podstawową przyczynę, zapewnimy obsługę gwarancyjną klientom, którzy kupili produkty bezpośrednio w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Jeśli zwrócony produkt lub akcesorium nie zostanie uznane za wadliwe, nie zostanie ono wymienione i zostanie odesłane do klienta na jego koszt lub poddane recyklingowi.

eBuyNow eCommerce Ltd zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na ten sam model lub alternatywny porównywalny model.

Niniejszy Regulamin stanowi kompletną umowę gwarancyjną między Nabywcą a eBuyNow dotyczącą zakupionych przez Nabywcę Produktów lub Akcesoriów i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub oświadczenia, w tym oświadczenia składane we wszelkich publikacjach lub materiałach promocyjnych wydanych przez eBuyNow, jak również oświadczenia złożone przez któregokolwiek agenta lub pracownika eBuyNow, które mogły zostać złożone w związku ze wspomnianym zakupem.

Co oznacza odznaka Powered by eBuyNow?

Firma eBuyNow eCommerce Ltd. oferuje globalną sprzedaż i wsparcie dla produktów znajdujących się na tej stronie.
eBuyNow zarządza stroną, serwerem i transakcjami w imieniu producenta.

Poniżej znajdują się odnośniki do polityki prywatności i regulaminu. Pytania do eBuyNow dotyczące relacji między tymi podmiotami można przesyłać na adres info@ebuynow.com.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony internetowej lub produktu, należy odwiedzić sekcję pomocy.

Shipping to United States?
Get the best shipping rates, at our United States store