Regulamin sprzedaży
Obowiązuje od 12 listopada 2021 r. Wszystkie strony odpowiedzialne muszą przez cały czas rozumieć i egzekwować wymagania niniejszej polityki. Wszelkie naruszenia lub wątpliwe działania należy zgłaszać w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie strona odpowiedzialna zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.


1.0 - Regulamin sprzedaży

CE Brands Inc. („CE Brands”, „CE Brands”, „Sprzedawca”, „Dostawca”, „my”, „nasz”) oferuje oprogramowanie, sprzęt i usługi („Towary”, „Produkty”) naszym cenionym klientom („Nabywca”, „Kupujący”, „Klient”) na sprzedaż zgodnie z niniejszym Regulaminem sprzedaży. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia informacji o płatności przez Nabywcę, aby zrealizować transakcję w koszyku na dowolnej stronie internetowej korzystającej z nazwy domeny cebrands.ca lub na dowolnej stronie internetowej oznaczonej widżetem „Powered by CE Brands” („Witryna”, „Witryny”). Uznaje się, że Nabywca i Sprzedawca zawarli prawnie wiążącą i wykonalną umowę kupna i sprzedaży Towarów w niej opisanych i wraz z niniejszym Regulaminem Sprzedaży stanowi ona „Umowę”. Sprzedawca i Nabywca będą obejmować partnerów („Strony powiązane”), takich jak podmiot nadrzędny, spółki zależne, podmioty stowarzyszone każdej ze stron oraz wszyscy odpowiedni urzędnicy, agenci, pracownicy, kontrahenci i osoby wyznaczone.

2.0 - Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin sprzedaży ma zastosowanie do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację danej osoby („Danych osobowych”), które są gromadzone od Klienta po dokonaniu zakupu, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane karty płatniczej. Druga klasyfikacja danych publicznych („Dane nieosobowe”) jest również generowana przez Witrynę podczas dostosowywania komfortu obsługi Witryny do Użytkownika.

3.0 - To jest umowa prawna

Poniższy Regulamin Sprzedaży wraz z Polityką Prywatności CE Brands oraz informacjami zebranymi lub przesłanymi do Witryny stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem i CE Brands. REALIZUJĄC TRANSAKCJĘ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZY REGULAMIN W IMIENIU WŁASNYM LUB PODMIOTU, KTÓRY REPREZENTUJE. UŻYTKOWNIK MUSI BYĆ:

 1. Osobą dorosłą, która ukończyła 18 lat;
 2. Osobą posiadającą prawo, władzę i zdolność do przyjmowania i wyrażania zgody w swoim imieniu;
 3. Osobą posiadającą prawo, władzę i zdolność do przyjmowania i wyrażania zgody w imieniu reprezentowanego podmiotu;
 4. Osobą bez ograniczeń prawnych, które uniemożliwiałyby przyjęcie któregokolwiek z punktów tego regulaminu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży przed zakupem Towarów za pośrednictwem Witryny.

4.0 - Płatność

Płatności za Towar można dokonać podczas transakcji za pomocą jednej z metod płatności oferowanych przez Witrynę. Żadne towary nie zostaną wysłane, dopóki podane informacje o płatności nie zostaną zweryfikowane i transakcja finansowa nie zostanie zakończona. Środki zostaną pobrane w walucie wskazanej podczas transakcji. CE Brands nie ponosi odpowiedzialności za różnicę w ustalonych cenach z powodu kursów wymiany walut, kosztów obsługi transakcji lub opłat bankowych za przewalutowanie środków na nową walutę.

5.0 - Ceny, cła i podatki

Ceny w Witrynie mogą ulec zmianie ze względu na wahania kursów walut, podatki i wymagania dotyczące wysyłki do niektórych lokalizacji. W przypadku istotnego wzrostu takich kosztów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty cen Towarów lub do anulowania dowolnej części sprzedaży związanej z niedostarczonymi Towarami. Cła, podatki, opłaty, opłaty wyrównawcze i inne obowiązkowe płatności związane ze sprzedażą Towarów w dowolnym czasie, jak również koszty przewozu, obsługi ekspresowej, ubezpieczenia i dostawy, będą ponoszone i opłacone w całości przez Nabywcę, chyba że wyraźnie określono inaczej.

6.0 - Wycena

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferty cenowe podane przez Witrynę lub przedstawicieli CE Brands są ważne przez 14 dni.

7.0 - Dostawa Towarów

Terminy dostaw wskazane po zakończeniu transakcji podlegają korekcie w rozsądnym zakresie. Potwierdzenie odbioru przesyłki przez wspólnego przewoźnika lub przez dowolnego licencjonowanego dostawcę publicznego uznaje się za prawidłowo wykonaną dostawę. Ryzyko związane z Towarem przechodzi na Kupującego w momencie dostawy lub przejścia tytułu własności Towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; zaznaczając jednak, że w przypadku opóźnienia dostawy z powodów spowodowanych przez Nabywcę lub leżących w jego odpowiedzialności, ryzyko utraty przechodzi na Nabywcę z chwilą powiadomienia przez Sprzedawcę, że Towary są gotowe do wydania. Wszelkie opłaty, wydatki lub podatki związane z dostawą pokrywa Nabywca. Nabywca nigdy nie powinien przyjmować dostawy żadnych Towarów, które wyglądają na uszkodzone lub otwarte.

Każda dostawa Towarów (bez uszczerbku dla praw Sprzedawcy wynikających z klauzuli 10 zamieszczonej poniżej) będzie uważana za odrębną umowę, a niepowodzenie dostawy nie będzie naruszać żadnej umowy dotyczącej dostaw innych Towarów i płatności za nie.

8.0 - Gwarancja

Kto jest objęty gwarancją?

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwotnego konsumenta, który zakupił Motowatch w nowym stanie w jednym z następujących autoryzowanych punktów sprzedaży, i nie podlega przeniesieniu:

 1. - www.motowatch.com
 2. - Zatwierdzona firma zewnętrzna produktu, autoryzowana przez CE Brands i jego partnerów dystrybucyjnych/odsprzedawców
Ograniczona gwarancja Motowatch

Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych poniżej, Licencjobiorca Motowatch, CE Brands Inc., gwarantuje, że przez okres dwóch (2) lat (lub minimalny okres wymagany przez prawo) od daty zakupu przez pierwszego nabywcę produktu będącego konsumentem, ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz że będzie zgodny ze specyfikacjami*.

Okres gwarancji na akcesoria wynosi jeden (1) rok od daty pierwotnego zakupu Akcesoriów przez pierwszego nabywcę produktu będącego konsumentem.

Okres obowiązywania gwarancji po naprawie lub wymianie stanowi pozostały okres pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu do konsumenta, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy:

 1. Zapoznać się z instrukcją obsługi lub poradnikiem szybkiego uruchomienia.
 2. Sprawdzić naszą stronę internetową: www.motowatch.com/support
Co obejmuje niniejsza gwarancja?
 1. Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych poniżej, CE Brands Inc. gwarantuje, że ten produkt i certyfikowane akcesoria sprzedawane do użytku z tym produktem są wyprodukowane jako wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez konsumenta przez okres podany poniżej. Niniejsza Gwarancja jest wyłączną gwarancją Nabywcy i nie podlega przeniesieniu.
Jak skorzystać z serwisu gwarancyjnego

W celu uzyskania usługi serwisowej lub informacji należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta i załączyć:

 1. Produkt lub Akcesorium;
 2. oryginalny dowód zakupu (paragon) zawierający datę, miejsce i nazwę sprzedawcy Produktu;
 3. opis problemu na piśmie; i co najważniejsze;
 4. adres i numer telefonu Nabywcy. Możemy poprosić o odesłanie produktu w celu analizy awarii. Zapewnimy serwis gwarancyjny klientom, którzy zakupili produkty bezpośrednio w autoryzowanych punktach wskazanych w sekcji „Kto jest objęty gwarancją?” powyżej. CE Brands Inc. zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na ten sam model lub alternatywny porównywalny model. Niniejszy Regulamin stanowi kompletną umowę gwarancyjną między Nabywcą a CE Brands dotyczącą zakupionych przez Nabywcę Produktów lub Akcesoriów i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub oświadczenia, w tym oświadczenia składane we wszelkich publikacjach lub materiałach promocyjnych wydanych przez CE Brands, jak również oświadczenia złożone przez któregokolwiek agenta lub pracownika CE Brands, które mogły zostać złożone w związku ze wspomnianym zakupem.
*Wyłączenia:
 1. Normalne zużycie. Regularna konserwacja, naprawa i wymiana części i komponentów z powodu normalnego zużycia nie są objęte gwarancją.
 2. Baterie. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu spada poniżej 80% pojemności znamionowej oraz baterie, z których nastąpił wyciek.
 3. Nadużycie i niewłaściwe użycie. Wady lub uszkodzenia wynikające z:
  1. niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego przechowywania, niewłaściwego użycia lub nadużycia, wypadku lub zaniedbania, takich jak uszkodzenia fizyczne (np. pęknięcia i zadrapania) powierzchni produktu wynikające z niewłaściwego użytkowania;
  2. kontakt z cieczą, wodą, deszczem, dużą wilgotnością lub silnym potem, piaskiem, brudem lub podobnymi substancjami, dużą temperaturą lub żywnością;
  3. wykorzystywania Produktów lub Akcesoriów do celów komercyjnych lub poddawania Produktu lub któregokolwiek z Akcesoriów nietypowemu użytkowaniu lub warunkom; lub
  4. inne działania, które nie wynikają z winy firmy CE Brands lub jej autoryzowanego dystrybutora, nie są objęte gwarancją.
 4. Korzystanie z produktów i akcesoriów, które nie są marki CE Brands. Wady lub uszkodzenia wynikające z używania Produktów lub Akcesoriów nieposiadających marki lub certyfikatu CE Brands lub innych urządzeń peryferyjnych nie są objęte gwarancją.
 5. Nieautoryzowany serwis lub modyfikacje. Wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji w jakikolwiek sposób przez osoby inne niż CE Brands lub autoryzowane centra serwisowe nie są objęte gwarancją.
 6. Produkty zmienione. Produkty lub akcesoria, w których
  1. numery seryjne lub znaczniki daty zostały usunięte, zmienione lub zatarte;
  2. zerwano plomby lub są ślady manipulacji;
  3. numery seryjne płytek są niewłaściwe; lub
  4. obudowy lub części są niezgodne z wymaganiami lub nie są oznaczone marką CE Brands nie są objęte gwarancją.
 7. Usługi komunikacyjne. Wady, uszkodzenia lub awarie produktów lub akcesoriów wynikające z jakiejkolwiek usługi komunikacyjnej lub sygnału, który użytkownik może subskrybować lub używać z Produktami lub Akcesoriami, nie są objęte gwarancją.
9.0 - Roszczenia i odpowiedzialność

O ile Sprzedawca w ciągu 30 dni od dostawy Towarów nie otrzyma od Nabywcy pisemnego zawiadomienia o kwestii lub rzeczy, z powodu których istnieje domniemanie, że Towary nie są zgodne z Umową, dostarczone Towary uważa się za dostarczone i przyjęte we wszystkich aspektach w pełnej zgodności z Umową, a Nabywca nie będzie uprawniony do ich odrzucenia ani do wniesienia żadnych roszczeń o odszkodowanie lub inne zadośćuczynienie w związku z domniemanym zaniedbaniem lub naruszeniem gwarancji bądź jakiejś części regulaminu.

 1. W każdym roszczeniu, wniesionym z zastrzeżeniem powyższych warunków, Nabywca musi udowodnić w sposób zadowalający dla Sprzedawcy, że postępował zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy dotyczącymi użytkowania, pielęgnacji, przechowywania, konserwacji, obsługi i stosowania Towaru.
 2. O ile nie jest to wyraźnie ograniczone przez bezwzględnie obowiązujące prawo, odpowiedzialność Sprzedawcy w związku z jakimkolwiek roszczeniem oraz w związku z jakimkolwiek możliwym zarzutem, wynikającym z zaniedbania, umowy czy jakiejkolwiek innej przyczyny powództwa, jest ograniczona do:
  1. wymiany Towaru lub dostarczenia porównywalnego towaru;
  2. naprawy lub zapłaty kosztów naprawy Towaru; lub
  3. wypłacenia kwoty równej cenie zakupu określonej na odpowiedniej fakturze Sprzedawcy lub cenie porównywalnego towaru, według wyłącznego uznania Sprzedawcy.
  Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wskazane tu dostępne metody zadośćuczynienia zastępują wszelkie metody zadośćuczynienia, które w innej sytuacji mogą być dostępne obecnie lub w przyszłości, zgodnie z prawem lub zasadą sprawiedliwego traktowania, w odniesieniu do wszelkich strat lub szkód, bezpośrednich lub pośrednich, wynikających z zakupu lub użytkowania Towarów, w tym między innymi wszelkich rzeczywistych lub przypadkowych szkód, utraty produkcji, utraty zysku, utraty użytkowania, utraty kontraktów lub jakiekolwiek innych strat wtórnych lub pośrednich, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych. Jeżeli jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieskuteczne zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność Sprzedawcy będzie w każdym przypadku ograniczona do minimalnej kwoty odszkodowania, do której Sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność, jeżeli jest ona wyższa niż cena zakupu określona w stosownej fakturze Sprzedawcy.
 3. Nabywca, w imieniu własnym i każdej innej strony, która może dochodzić roszczeń z ramienia lub za pośrednictwem Nabywcy lub też niezależnie od Nabywcy, co obejmuje pracowników, dyrektorów, urzędników, przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych i personelu Nabywcy, zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniedbania, w tym między innymi z tytułu wszelkich roszczeń związanych z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, pielęgnacją, przechowywaniem, dostawą, stosowaniem lub konserwacją jakichkolwiek Towarów sprzedawanych na mocy niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy zostały rzekomo spowodowane przez Sprzedawcę, czy przez inną osobę. Zobowiązanie Nabywcy określone w niniejszej podsekcji rozciąga się na korzyść Sprzedawcy i następców Sprzedawcy w dowolnym czasie, jak również podmiotów stowarzyszonych Sprzedawcy, personelu, przedstawicieli, kierowników, dyrektorów i urzędników Sprzedającego. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie będzie obowiązywać w celu wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, w przypadku gdy odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi za śmierć, obrażenia ciała i świadome wprowadzenie w błąd.
 4. Wszelkie rękojmie, zobowiązania, gwarancje lub zapewnienia udzielone w niniejszym dokumencie przez Sprzedawcę są tutaj ograniczone wyłącznie do Nabywcy i nie są nadawane przez Sprzedawcę, bezpośrednio lub pośrednio, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi, w tym późniejszemu nabywcy lub użytkownikowi, poręczycielowi, licencjobiorcy, pełnomocnikowi, pracownikowi i agentowi Nabywcy.
 5. W celu zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia Nabywcy powinni skontaktować się z obsługą klienta. Większość problemów można rozwiązać łatwiej przy współpracy z agentami obsługi klienta CE Brands, którzy pomogą w rozwiązaniu problemu. Jeśli Klient nie może zadzwonić przez telefon lub preferuje kontakt mailowy, może wysłać wiadomość e-mail na adres support@cebrands.ca. Obsługa klienta skontaktuje się w ciągu 24 godzin.
10.0 - Cesja

Żadne prawa ani obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

11.0 - Ograniczenie odpowiedzialności

CE Brands Inc. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, straty lub roszczenia jakiegokolwiek rodzaju, kontraktowe i deliktowe, wynikowe lub przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z towarów i ich sprzedaży regulowanych tym Regulaminem bądź związane z nimi, w tym między innymi z kwestiami produkcji, naprawy, obsługi, instalacji, posiadania, użytkowania, obsługi lub demontażu towarów oraz wszelkich roszczeń, powództw, pozwów i postępowań, które mogą być wszczęte w związku z powyższym.

12.0 - Siła wyższa

Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować dostawy Towarów lub któregokolwiek z nich z powodu aktu siły wyższej, powstania, zamieszek, działań wojennych, ataków terrorystycznych, operacji militarnych, piractwa, aresztowań, ograniczeń lub przetrzymywania przez jakikolwiek właściwy organ, strajków, spisków, lub zamknięcia pracowników, pożarów, powodzi, susz, trzęsień ziemi, stałych lub tymczasowych opóźnień lub niemożności zdobycia siły roboczej, materiałów lub usług za pośrednictwem zwykłych i regularnych źródeł Sprzedawcy lub z powodu jakichkolwiek innych okoliczności (o charakterze podobnym do wymienionych lub innym) pozostających poza bezwzględną kontrolą Sprzedawcy, wówczas w każdym takim przypadku zobowiązanie Sprzedawcy do realizacji dostaw na podstawie niniejszej Umowy zostaje zawieszone do czasu, gdy taka przeszkoda ustanie. Jeżeli jakiekolwiek dostawy w ramach niniejszej Umowy zostaną zawieszone zgodnie z niniejszą klauzulą ​​na okres dłuższy niż 90 dni – każda ze stron może odstąpić od niniejszej Umowy i zostać zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności; pod warunkiem jednak, że Kupujący mimo wszystko przyjmie dostawę i zapłaci za dane Towary, gdy Sprzedawca będzie w stanie dostarczyć je zgodnie z okresem (okresami) wysyłki wymienionym w niniejszej Umowie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z przyczyn wymienionych powyżej, i jest z niej zwolniony.

13.0 - Udzielone porady

Wszelkie postanowienia określone lub dorozumiane w niniejszym Regulaminie lub niezależnie od nich w innym miejscu, wszelkie porady, zalecenia, informacje, pomoc lub usługi świadczone przez Sprzedawcę lub Witrynę w odniesieniu do Towarów lub w odniesieniu do ich użycia lub zastosowania zostały przekazane w dobrej wierze, uważa się za zaakceptowane przez Nabywcę bez przypisywania Sprzedawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności, przy czym obowiązkiem Nabywcy jest potwierdzenie ich dokładności i rzetelności w świetle stosowanego lub zamierzonego sposobu wykorzystania Towarów przez Nabywcę.

14.0 - Zwroty produktu i pieniędzy

Zasady zwrotu produktu do CE Brands są określone w Polityce Zwrotów CE Brands dostępnej na stronie motowatch.com/returns-policy, która obowiązuje dopiero po ostatecznym przeniesieniu własności na Nabywcę. Niniejszy dokument nie reguluje ani nie ma zastosowania do Towarów będących własnością Kupującego.

15.0 - Całość umowy

Niniejsza Umowa łączy cały Regulamin sprzedaży Towarów. W przypadku konfliktu między niniejszym regulaminem a jakimikolwiek postanowieniami udokumentowanymi w dowolnej formie, niniejsza Umowa będzie nadrzędna i decydująca. Z zastrzeżeniem powyższego, nic określonego bądź wspomnianego w żadnym innym dokumencie, zapisie lub instrumencie, który odnosi się lub w inny sposób pozostaje w mocy w związku ze sprzedażą określonych tu Towarów, wyraźnie lub dorozumianie, w tym każde pisemne zamówienie, wniosek lub inne standardowe lub szczegółowe warunki jakiegokolwiek podmiotu, nie może być interpretowane jako przypisane Sprzedawcy lub podmiotom stowarzyszonym bądź przedstawicielom Sprzedawcy

 1. wszelka odpowiedzialność prawna, obowiązki, zobowiązania lub gwarancje, lub
 2. jakiekolwiek zrzeczenie się w związku z jakimkolwiek prawem, czy to umownym, majątkowym, osobistym czy słusznym, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Towarami, które są i zawsze pozostaną wyłączną i całkowitą własnością Sprzedawcy w każdych okolicznościach, niezależnie od sprzedaży Towarów na mocy niniejszej Umowy oraz bez względu na to, czy Towary będą Towarami standardowymi, czy wyprodukowanymi na specjalne zamówienie.

Nabywca, niezależnie od czasu i celu, nie będzie naruszać, zgłaszać pretensji, podważać lub kwestionować takich praw, patentów, znaków towarowych, tytułów lub interesów, nie będzie też pomagać ani pozwalać na to innym, niezależnie od tego, czy to bezpośrednio, czy pośrednio. Żadna modyfikacja lub zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie ważne i skuteczne, z wyjątkiem pisemnego dokumentu należycie podpisanego wcześniej przez Sprzedawcę. Żadne zrzeczenie się dochodzenia praw przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania przez drugą stronę nie będzie uważane za zrzeczenie się dochodzenia praw wobec jakiegokolwiek późniejszego lub innego niewykonania zobowiązania.

What does the Powered by CE Brands badge mean?

CE Brands Inc. ensures global sales and support for the products found on this site.
CE Brands manages the site, the server, and its transactions on behalf of the manufacturer.

Links to this site’s privacy policy and terms of use can be found below. Questions for CE Brands regarding the relationship between these parties can be sent to info@cebrands.ca.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony internetowej lub produktu, należy odwiedzić sekcję pomocy.